Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle door mij aangeboden producten en diensten.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-              Gewichtsconsulent; lid van de Nederlandse vereniging van gewichtsconsulenten (BGN),               tevens in het bezit van een Nederlands diploma gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig              gevestigd gewichtsconsulent.

-              Cliënt; degene aan wie door de gewichtsconsulent advies wordt verleend.

-              Arts; de huisarts of specialist door wie de cliënt is doorwezen naar de gewichtsconsulent.

-              Praktijkadres; de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gebracht.

Artikel 3. Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis, als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de behandeling, uiteraard in overleg en overeenstemming met de cliënt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op het afgesproken tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan altijd op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag, of een of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag bijvoorbeeld, gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voordat de cliënt de behandeling aanvaardt, deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven worden ook gepresenteerd op ww.bodyethics.nl. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen voor zover die berekend moeten worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit, of verband houdend met, de opvolging door cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen of wandelconsulten, tenzij sprake is van bewezen opzet of grove schuld aan de kant van de gewichtsconsulent.

Artikel 7. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt contant aan de gewichtsconsulent na ieder consult. Bij het afnemen van een pakket, is het mogelijk in twee gelijke termijnen te betalen. In overleg is ook betaling per bank mogelijk.

Artikel 8. Uw gegevens

De gewichtsconsulent zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.